afbeelding van hier

December 2018 | 5 tips Vanhier Accountants | Adviseurs

Vanhier Accountants │ Adviseurs heeft 5 handige ondernemerstips voor u op een rijtje gezet. Doe hier uw voordeel mee!

Tip 1 : Zakelijk schenken

In privé kunt u aan algemeen nut beogende instellingen, ANBI’s, belastingvrij schenkingen doen. Het bedrag kunt u aftrekken als gift in de aangifte inkomstenbelasting. Maar u kunt ook als bedrijf schenken, bijvoorbeeld vanuit de bv. In sommige gevallen kan dat aantrekkelijker zijn.

Voor de aftrek van giften in de inkomstenbelasting geldt een drempel van 1% van het verzamelinkomen. Daarnaast geldt een maximaal bedrag aan aftrekbare giften van 10% van het verzamelinkomen.

Giften door de bv kun je op twee manieren typeren. Giften met een zakelijk karakter en giften uit vrijgevigheid, zonder zakelijk karakter.

Giften met een zakelijk karakter kunnen tot de bedrijfskosten worden gerekend, indien ze een direct bedrijfsbelang beogen. De giften kunnen worden onderscheiden in:

  • uitgaven voor reclame (bijvoorbeeld sponsoring van een sportvereniging)
  • giften waaraan de onderneming zich niet kan onttrekken gezien haar grootte en standing (bijvoorbeeld: gift aan het restauratiefonds van een kerk)
  • giften gedaan aan doelen waarbij de schenker belang heeft (bijvoorbeeld: een instelling die het algemeen lichamelijk belang en geestelijk welzijn van werknemers nastreeft)

Giften zonder zakelijk karakter zijn gelijk te stellen aan uitgaven uit vrijgevigheid waar niet een directe tegenprestatie tegenover staat. Bijvoorbeeld de contributie van het Nederlandse Rode Kruis.

Let op! Voor giften met een zakelijk karakter is er geen maximum gesteld. Voor giften uit vrijgevigheid wel.

Er mag in de vennootschapsbelasting tot 50% van de winst aan giften worden afgetrokken met een maximum van € 100.000. De giftenaftrek wordt verhoogd met 50% van het bedrag van de giften die zijn gedaan aan culturele instellingen, met een maximum van € 2.500.

Als u bijvoorbeeld € 5.000 schenkt aan een culturele ANBI, dan mag u uiteindelijk € 7.500 aftrekken!

Volgende de belastingplannen van de komende jaren zal de giftenaftrek in de inkomstenbelasting in de toekomst nog maar kunnen plaatsvinden tegen maximaal het tarief van 37,05%. Hierdoor zal het eerder voordelig worden giften door de bv te laten doen.

Tip 2: Uitstel opvolger zzp-wet

Het kabinet wil de wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (wet DBA) vervangen. Maar dat gaat niet zonder problemen. De nieuwe wet zal pas vanaf 2021 in werking treden, zo schrijven de bewindslieden Koolmees en Snel.

De opvolger van de Wet DBA moet opdrachtgevers en -nemers meer duidelijkheid bieden over de vraag wanneer er sprake is van een arbeidsrelatie en er dus ook loonheffingen en premies moeten worden ingehouden.

In een nieuwe wet kan aan de hand van een webmodule worden bepaald wanneer er geen sprake is van een dienstbetrekking. De module geeft dan een ‘opdrachtgeversverklaring’ af, waarmee zekerheid ontstaat over het niet inhouden van loonheffing en premies. De webmodule is naar verwachting eind 2019 gereed.

Een belangrijke voorwaarde voor een dienstbetrekking is het bestaan van een gezagsverhouding. Dit criterium is echter verre van duidelijk. Daarom wordt bij het Handboek Loonheffingen 2019 een verduidelijkende passage gevoegd, teneinde problemen hieromtrent weg te nemen, zo melden de bewindslieden.

Om schijnzelfstandigheid en concurrentie op arbeidsvoorwaarden te voorkomen, ontwikkelt het kabinet ook wetgeving waarbij zelfstandigen minimaal een uurtarief tussen € 15 en € 18 betaald moeten krijgen. Er is echter een goede kans dat dit in strijd is met Europese regelgeving, zo blijkt. Daarom wordt ook gekeken naar alternatieven die wel de toets van Europese regelgeving kunnen doorstaan. De wetgeving voor laagbetaalde zelfstandigen zal waarschijnlijk per 2021 in werking treden.

Hoger betaalde zelfstandigen kunnen onder de nieuwe wetgeving samen met hun opdrachtgever juist kiezen voor een opt-outregeling, waarbij schriftelijk geen arbeidsovereenkomst wordt overeengekomen. Blijkt deze er achteraf toch te zijn, dan bestaat geen recht op een eventuele uitkering. Ook deze wetgeving gaat naar verwachting per 2021 in.

Wilt u meer weten over de nieuwe wetgeving, neem dan contact met ons op.

Tip 3: Belangrijkste btw-wijzigingen per 2019

Vanaf 1 januari 2019 gaat er nogal wat veranderen op btw-gebied. De belangrijkste zaken voor ondernemers op een rij.

Het lage tarief van 6% stijgt naar 9%, waardoor met name levensmiddelen in prijs zullen stijgen. Ter voorkoming van te veel administratieve rompslomp is besloten om over prestaties die al in 2018 zijn gefactureerd en, indien het particulieren betreft, ook in 2018 zijn betaald, de btw-verhoging niet na te heffen.

De regeling voor btw op vouchers, zoals cadeaubonnen, wordt ook gewijzigd. Vouchers waarvan bij uitgifte al bekend is welk land de btw mag heffen en tegen welk tarief, zijn belast bij uitgifte. Vouchers waarbij dit bij uitgifte niet vaststaat, zijn bedoeld voor meermalig gebruik. Deze zijn belast bij inwisseling voor een goed of dienst.

De diensten die sportorganisaties leveren aan leden, zijn momenteel al vrijgesteld van btw, maar vanaf 2019 geldt dit ook voor diensten aan niet-leden. De vrijstelling geldt niet voor organisaties die winst beogen.

De kleine ondernemersregeling (KOR) gaat pas in 2020 veranderen, maar het is handig als u zich hierop in 2019 al voorbereidt. De nieuwe regeling betekent dat u geen btw in rekening hoeft te brengen als uw omzet onder de € 20.000 per jaar blijft. Op dit moment is nog het bedrag aan per saldo af te dragen btw beslissend.

Als u geen btw in rekening brengt, kunt u ook geen btw verrekenen. De regeling is optioneel, dus u kunt zelf beslissen of het voor u voordelig is de regeling toe te passen. Zo ja, dan moet u dit uiterlijk op 20 november 2019 aan de Belastingdienst hebben doorgegeven.

Verricht u digitale diensten aan inwoners buiten Nederland maar in de EU, dan kunt u tot een omzet van € 10.000 Nederlandse btw in rekening brengen. Boven dit bedrag dient u de btw van het betreffende woonland in rekening te brengen. U kunt dit via een vereenvoudigd systeem, het zogeheten MOSS, via de Nederlandse fiscus aangeven.

Heeft u vragen over de nieuwe btw-regels per 2019, neem dan contact met ons op.

Tip 4: Oude lening gebruiken voor nieuwe woning?

Als u een eigen woning bezit, kunt u in beginsel de hypotheekrente aftrekken. Verkoopt u de woning en koopt u een andere woning terug, dan geldt het uitgangspunt dat u de ‘oude’ lening kunt toerekenen aan de nieuw gekochte woning. Dit kan ook als de oude woning op het moment van aankoop van de nieuwe, nog niet is verkocht. Dit heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden eerder beslist.

Zoals vaker voorkomt, had in deze zaak een belastingplichtige een woning gekocht, terwijl zijn oude woning nog niet verkocht was. Hij had de nieuwe woning gefinancierd met een tweetal leningen en met een deel eigen geld. Nadat de oude woning verkocht was, wilde hij een deel van de oude lening weer toerekenen aan de aanschaf- en verbouwingskosten van de nieuwe woning en de rente op deze oude lening aftrekken.

In een Besluit van het ministerie van Financiën uit 2010 wordt deze ‘herbesteding’ van financiële middelen toegestaan en goedgekeurd dat de rente op een dergelijke lening aftrekbaar is. In het betreffende geval was de oude woning na drie jaar echter nog niet verkocht. In dat geval gaat de fiscus ervan uit dat deze ‘fictief is vervreemd’. De woning en corresponderende lening worden dan gezien als vermogen en verhuizen naar box 3. Naar het oordeel van de Belastingdienst was de goedkeuring in deze situatie niet van toepassing.

De rechter was van mening dat het besluit aldus moest worden uitgelegd, dat ook bij een fictieve vervreemding de lening mee kan verhuizen naar de nieuwe woning.

Het enige waarmee hierbij rekening moet worden gehouden, is de bijleenregeling. In het kort komt deze erop neer dat wanneer uw oude woning meer opbrengt dan het bedrag van de erop rustende financiering, het meerdere op de lening voor uw nieuwe woning in mindering moet worden gebracht.

Heeft u vragen over de toerekening van een lening na verhuizing naar een andere woning, neem dan contact met ons op.

Tip 5 : Wat betekent het Brexit-akkoord voor uw bedrijf?

De 27 lidstaten die overblijven in de Europese Unie (EU) hebben ingestemd met het akkoord dat het vertrek van het Verenigd Koninkrijk (VK) regelt. Premier May moet dit akkoord in december nog wel door het Britse Lagerhuis loodsen en ook het Europese parlement moet nog instemmen.

De voor Nederlandse bedrijven belangrijkste punten in het Brexit-akkoord zijn:

1. Voorlopig geen extra handelstarieven

Het VK blijft na het officiële vertrek uit de EU op 29 maart 2019 voorlopig in de interne markt. Deze transitieperiode duurt tot eind 2020. Voorlopig komen er dus geen extra handelstarieven. Het VK en de EU onderhandelen in de transitieperiode over nieuwe handelsafspraken. Komen ze er niet op tijd uit, dan kan de transitieperiode eenmalig met nog eens maximaal twee jaar worden verlengd.

2. EU-regels volgen, minder controles

De EU wil ‘onnodige’ handelsbelemmeringen wegnemen, maar dat hangt af van de bereidheid van de Britten om zich te houden aan de regels van de EU. Hoe meer regels het VK volgt, hoe minder checks en controles er aan de grens nodig zijn. Hoe hecht de handelsrelatie tussen de EU en het VK wordt, is dus nog niet duidelijk. De Britse politiek zal zich ook hierover nog moeten uitspreken.

3. Visserij komt later

In het uittredingsakkoord is opgenomen dat tijdens de transitieperiode tot eind 2020 voor de visserij alles bij het oude blijft. Dit betekent dat Europese vissers in die periode mogen vissen in de Britse wateren. Hoe de visserij in Britse wateren eruit zal zien na 2020 zal worden uit onderhandeld tijdens de transitieperiode.

4. Geen belemmeringen werknemers

Voor mensen uit de EU die nu in het VK werken, verandert er niets. Dit geldt ook voor Britten die in de EU werkzaam zijn.

Hoe nu verder?

Als het Britse Lagerhuis instemt met het conceptakkoord, dan beginnen de dag na het vertrek van de Britten op 29 maart de onderhandelingen over de toekomstige relatie tussen de EU en het VK. Als er een parlementair ‘No’ komt, dan is er geen akkoord en vertrekt het VK zonder afspraken uit de EU.

Tip! Ondanks dat er nu een conceptakkoord ligt, blijft er veel onzeker en een harde Brexit is nog niet van de baan. Bereid u dus voor en kijk welke gevolgen dat voor u kan hebben, bijvoorbeeld met de Brexit Impact Scan of via www.hulpbijbrexit.nl.

Bron: www.sra.nl<http://www.sra.nl>

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze tips dan kunt u contact met ons opnemen via info@vanhier.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>