AVR

Oktober 2018 | 5 tips Vanhier Accountants | Adviseurs

Vanhier Accountants │ Adviseurs heeft 5 handige ondernemerstips voor u op een rijtje gezet. Doe hier uw voordeel mee!

Tip 1 : Maximum aftrek hypotheekrente snel omlaag
De hypotheekrente is volgend jaar, 2019, nog maximaal aftrekbaar tegen een tarief van 49%. Dit is een half procentpunt minder dan het thans geldende tarief van 49,5%. De afbouw gaat vanaf 2020 een stuk sneller.

Sinds een aantal jaren wordt het percentage van de maximum aftrek met 0,5%-punt per jaar verlaagd. Dat gaat na 2019 veranderen. De afbouw gaat dan met 3%-punt per jaar behoorlijk in de versnelling.
Anders dan gepland, betekent de versnelde afbouw dat het maximale percentage waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken, uitkomt op 37,05% in 2023. In 2020 de eerste vermindering met 3%-punt naar 46%, in 2021 de tweede naar 43%, in 2022 de derde naar 40% en uiteindelijk de laatste vermindering in 2023 naar 37,05%.

Let op! De bijtelling vanwege het privégebruik van de eigen woning, het eigen woningforfait, blijft wel belast tegen een maximumtarief van 51,75% in 2019.

Stel dat u een eigen woning bezit met een hypotheek van € 400.000. Uw tarief van de hypotheekrente bedraagt 4%. De hypotheekrente bedraagt dus € 400.000 x 4% = € 16.000. U kunt deze thans aftrekken tegen maximaal 49,5%. Dit levert dan een fiscaal voordeel op van € 16.000 x 49,5% = € 7.920. Volgend jaar is dit voordeel nog € 7.840, dus € 80 minder. In 2023 bedraagt het voordeel helaas nog slechts € 5.928, een verschil van bijna € 2.000!

Tip 2: Dga: in 2020 en 2021 stijgt tarief box 2

Het Belastingplan 2019 bevat het voorstel het tarief van box 2, ook wel het aanmerkelijk belang tarief genoemd, minder te verhogen dan in het regeerakkoord was aangekondigd. Dit als compensatie voor het feit dat het tarief in de vennootschapsbelasting voor winsten boven € 200.000 minder daalt.
Let op! Het voorstel moet nog door het parlement worden aangenomen, dus alles staat nog niet definitief vast.
Het tarief in box 2 geldt voor dga’s. Deze belasting wordt geheven bij uitgedeeld dividend aan aanmerkelijkbelanghouders. U bent aanmerkelijkbelanghouders als u, eventueel samen met uw fiscale partner, over meer dan 5% van de aandelen in een bv beschikt. Tevens wordt box 2 geheven over de winst die u bij verkoop van de aandelen behaalt.

Het tarief in box 2 bedraagt nu 25%. In het regeerakkoord was aangekondigd dat dit in 2020 zou stijgen naar 27,3% en in 2021 naar 28,5%. In het Belastingplan 2019 worden deze cijfers vervangen door 26,25% in 2020 en 26,9% in 2021.

Volgens het Belastingplan is de wijziging gunstig voor het mkb. Duidelijk is in ieder geval dat de lagere tarieven in de vennootschapsbelasting, in combinatie met de geringere verhoging van het tarief in box 2, met name ten goede komt aan bv’s met een winst tot € 200.000.

De dga van een bv met een winst tot € 200.000 die deze winst geheel uitdeelt, betaalt vanaf 2021 in totaal 38,6% belasting (vennootschapsbelasting en belasting voor aanmerkelijkbelanghouders). Volgens het regeerakkoord zou dit 39,94% worden, wat dus een vermindering van de belastingdruk met 1,34%-punt betekent. Bij een winst boven de € 200.000 is dit 43,16% in plaats van 43,52%, een verlaging met 0,36%-punt.

Let op! Momenteel bedraagt de belastingdruk op uitgedeelde winst tot € 200.000 40%, boven € 200.000 is de belastingdruk 43,75%. Dit is dus 1,4%-punt respectievelijk 0,59%-punt meer dan bv’s vanaf 2021 gaan betalen.

Tip 3: Dga-taks 2022: max € 500.000 onbelast lenen

Na 1 januari 2022 mag een dga nog maar € 500.000 onbelast lenen van zijn bv. Alle schuldvorderingen boven dit half miljoen worden vanaf die datum belast in box 2, dus als inkomen uit aanmerkelijk belang. Voor bestaande eigenwoningschulden zal een overgangsmaatregel worden getroffen. Dit staat in de aanbiedingsbrief van minister Hoekstra bij het Belastingplan 2019.

Momenteel is nog niet duidelijk hoe het wetsvoorstel er precies uitziet. In de Miljoenennota was sprake van een invoeringsdatum van 2020, deze datum is deze week al doorgeschoven naar 2022. In de loop van 2019 zal het definitieve wetsvoorstel worden gepresenteerd. Het is dus nog een beetje koffiedik kijken. Mocht de invoeringsdatum van 2022 gehanteerd blijven, heeft u tot dan de tijd om actie te ondernemen.

Maakt u gebruik als dga van de zogenaamde rekening-courant, dan kunt u ervoor kiezen om het meerdere boven het half miljoen uit te laten keren als dividend. Het lijkt interessant om hier in 2019 van te profiteren. Ook dividend wordt belast in box 2, echter stijgt na 2020 de box 2-heffing van 25% naar 26,25% en in 2021 zelfs naar 26,9%.

Tip: Omdat de heffing in box 2 na 2020 zal stijgen, kan het interessant zijn om in 2019 reeds maatregelen te treffen.
Heeft u meer geleend bij uw bv dan € 500.000? Dan heeft u nog een aantal andere opties. Wellicht is er voor u een mogelijkheid om de ‘eigen’ financiering af te lossen. Lukt dit niet, kunt u ook overwegen om de lening onder te brengen bij een externe financier. U heeft natuurlijk ook altijd de mogelijkheid om de situatie te laten zoals deze is en de belasting over het meerdere dan een half miljoen af te dragen.
Let op! Het is nog niet duidelijk hoe het wetsvoorstel er precies uit ziet. Neem daarom geen overhaaste beslissingen. Wij houden de ontwikkelingen scherp in de gaten en zullen u waar nodig van de juiste adviezen voorzien.

Tip 4: Hogere vrijstelling vrijwilligers
Vrijwilligers zijn voor de maatschappij van groot belang. Daarom gaat de vrijstelling voor vrijwilligers volgend jaar met € 200 per jaar omhoog. Dit voorstel is onderdeel van het Belastingplan 2019 en moet dus nog worden goedgekeurd door het parlement.

De zogenaamde vrijwilligersregeling betekent dat organisaties die vrijwilligers inzetten, niet geconfronteerd worden met het inhouden van loonheffing en premies. Het moet gaan om organisaties zonder winstoogmerk, dus geldt de regeling niet voor gewone bedrijven.

De regeling betekent dat een vrijwilliger maximaal € 170 belastingvrij per maand kan ontvangen voor de verrichte diensten, met een maximum van € 1.700 per jaar. Dit is € 200 meer dan nu. De bedragen van de vrijwilligersregeling zijn sinds 2006 niet meer verhoogd.
Let op! De vrijwilligersvergoeding mag niet in verhouding staan tot de aard van het werk en de ermee gemoeide tijd.

Wanneer de maxima worden overschreden, is de vrijwilligersregeling niet meer van toepassing. Dat betekent dat er sprake kan zijn van een dienstbetrekking, afhankelijk van de feiten en omstandigheden. Is dit het geval, dan moet er dus wel loonheffing worden ingehouden.
Let op! Een dienstbetrekking kan worden voorkomen door gebruik te maken van een Modelovereenkomst vrijwilligerswerk. De werkzaamheden moeten dan wel conform de overeenkomst worden uitgevoerd.

Tip: Verricht u werkzaamheden als vrijwilliger voor een ANBI (algemeen nut beogende instelling), kunt u een vrijwilligersvergoeding krijgen en ziet u hiervan af? Dan kunt u onder voorwaarden het bedrag als gift opvoeren in uw aangifte.

Tip 5 : AVG: vraag toestemming voor gebruik foto’s!

Gebruikt u foto’s van uw werknemers of klanten voor uw bedrijfssite of voor nieuwsbrieven? Dat moet u expliciet toestemming krijgen volgens de AVG. Aan welke voorwaarden moet die toestemming voldoen?

Toestemming speelt een belangrijke rol in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wet, die per 25 mei 2018 is ingegaan, stelt verschillende eisen aan het gebruik van (uitdrukkelijke) toestemming. Een voorbeeld van een vereiste is dat uw organisatie moet kunnen aantonen dat de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens (wie, wanneer, op welke wijze). Er kunnen zowel technische als organisatorische aanpassingen vereist zijn om dit aantoonbaar te maken.

Indien toestemming van de betrokkene wordt gevraagd, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • vooraf wordt vastgesteld of toestemming de juiste wettelijke basis voor de gegevensverwerking is
  • de toestemming dient op een duidelijke manier verkregen te worden, er wordt een positieve actie aan de betrokkene gevraagd voor het geven van toestemming (de zogenaamde ‘opt-in’); er mag dus geen gebruik gemaakt worden van vooraf aangevinkte vakjes (de zogenaamde default-instelling)
  • indien de betrokkene jonger is dan 16 jaar is toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger, zoals ouders noodzakelijk
  • er moet een privacyverklaring of privacybeleid zijn waarin alle relevante informatie ten behoeve van de gegevensverwerking wordt gegeven
  • indien er op hetzelfde moment toestemming wordt gevraagd voor verschillende doeleinden, wordt er voor elk doeleinde afzonderlijk toestemming gevraagd (bijvoorbeeld bij diverse vormen van cookies op websites)
  • gewaarborgd wordt dat betrokkenen weten dat zij kunnen weigeren om toestemming te geven zonder dat dit negatieve gevolgen voor hen heeft. Het mag ook geen voorwaarde zijn voor een bepaalde dienst. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn in arbeidsrelaties ten aanzien van uw werknemers.

Deze voorwaarden gelden voor alle verwerkingen die plaatsvinden op basis van de grondslag toestemming.

Een betrokkene kan op ieder moment besluiten zijn of haar toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens in te trekken. Dit dient mogelijk te zijn op dezelfde eenvoudige wijze als dat de toestemming is verkregen. Intrekking van toestemming maakt eerdere verwerking van persoonsgegevens niet ongedaan. Toestemming kan dus niet met terugwerkende kracht worden ingetrokken.
De verwerkingsactiviteiten op basis van deze toestemming dienen dan gestaakt te worden (zo ook bij mogelijke (sub)verwerkers, zoals wanneer u uw salarisadministratie hebt uitbesteed). De betreffende persoonsgegevens dienen dan, indien ze niet voor een ander verwerkingsdoel nodig zijn, verwijderd te worden.

Foto’s waarop individuen identificeerbaar zijn, vormen ook persoonsgegevens. Uitgangspunt is dat voor het gebruiken van foto’s een wettelijke grondslag aanwezig moet zijn. In de meeste gevallen moet een betrokkene zijn toestemming geven voor het gebruiken van zijn foto. Dit betekent dat de hierboven beschreven voorwaarden met betrekking tot toestemming onverkort gelden. Het is goed u hier als bedrijf bewust van te zijn bij het gebruik van foto’s van bijvoorbeeld werknemers of klanten.

Het handigste is als uw organisatie bijvoorbeeld in een procedure voor werknemers beschrijft dat het mogelijk is dat er bij verschillende gelegenheden foto’s gemaakt worden. Deze foto’s kunnen gebruikt worden voor de doeleinden, zoals de website van het bedrijf, een nieuwsbrief of voor andere media. Op basis van de procedure vraagt u vervolgens expliciet toestemming aan uw werknemers voor het kunnen gebruiken van foto’s en registreert u dit (zie de eerder beschreven voorwaarden). Ook voor losse evenementen die u organiseert, kun je het voor bijvoorbeeld uw klanten of gasten op deze wijze regelen.

Het gebruiken van foto’s of andere persoonsgegevens van andere websites voor een eigen bedrijfspublicatie op internet is in principe niet toegestaan. Dat deze gegevens al op internet staan, betekent niet dat uw bedrijf ze ook mag gebruiken. De gegevens worden dan namelijk in een andere context en voor een ander doel gebruikt. Hiervoor zult u ook expliciet toestemming moeten verkrijgen. Er geldt een uitzondering voor huishoudelijk/persoonlijk gebruik, dan is de namelijk AVG niet van toepassing. Voorwaarde is dan echter wel dat je de gegevens privé publiceert en dat deze alleen voor een beperkte kring mensen zichtbaar zijn.

Bij kinderen onder de leeftijd van 16 jaar geldt dat de ouders of wettelijke vertegenwoordigers toestemming moeten geven voor het plaatsten van foto’s of andere persoonsgegevens, bijvoorbeeld op social media of (bedrijfs)websites. De gebruiker moet aan kunnen tonen dat de betreffende toestemming is verkregen.

Bron: www.sra.nl

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze tips dan kunt u contact met ons opnemen via info@vanhier.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>