Vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie oprichting kredietunie MKB

Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 27 januari 2015, nr. 530613-530615, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie oprichting kredietunie MKB Noord-Holland 2015.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Overwegende dat het wenselijk is dat er alternatieve financieringsvormen, zoals kredietunies,voor het Noord-Hollandse MKB ter beschikking staan en daarmee bij te dragen aan een oplossing van de huidige financieringsproblematiek van het MKB in Noord-Holland, en dat de kosten die samenhangen met de oprichting van een kredietunie de feitelijke totstandkoming ervan belemmeren;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Besluiten vast te stellen:

Uitvoeringsregeling subsidie oprichting kredietunie MKB Noord-Holland 2015

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. kredietunie: een coöperatieve kredietvereniging van ondernemers zonder winstoogmerk in een bepaalde branche of regio, die haar bedrijf maakt van het in ontvangst nemen van gelden van haar leden, met het doel om deze voor rekening van de coöperatie in te zetten voor het verlenen van bedrijfskredieten aan de leden;

b. MKB: bedrijven met maximaal 250 werknemers en een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen.

Artikel 2

Subsidie kan worden verstrekt voor de activiteiten die leiden tot de oprichting van een kredietunie MKB met een werkingsgebied dat geheel of nagenoeg geheel in de Provincie Noord-Holland ligt.

Artikel 3

Subsidie wordt verstrekt aan een kredietunie MKB.

Artikel 4

Subsidies van minder dan € 5.000,- worden niet verstrekt.

Artikel 5

Bij subsidies van minder dan € 10.000,- gaat geen subsidieverlening aan de subsidievaststelling vooraf.

Artikel 6

1. Een aanvraag om subsidie bevat tenminste:

a. een begroting van de kosten van de activiteit;

b. een financieringsplan van de kosten van de activiteit;

c. een uitgewerkt businessplan, met daarin beschreven:

    1°. het kredietproces van aanvraag tot verlening;

    2°. het kredietmodel;

    3°. een plan van aanpak ten aanzien van netwerkvorming;

   4°. de statuten van de vereniging;

   5°. de samenstelling van de Raad van Commissarissen of de Raad van Toezicht;

   6°. een bewijs van aspirant lidmaatschap of lidmaatschap van een koepelorganisatie van

kredietunies;

    7°. een planning van de activiteiten;

   8°. aangetoond draagvlak voor de kredietunie MKB.

Artikel 7

Per aanvrager wordt slechts één aanvraag in behandeling genomen.

Artikel 8

Het subsidieplafond bedraagt € 200.000, -.

Artikel 9

1. Aanvragen om subsidie worden behandeld op volgorde van ontvangst.

2. Wanneer een aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag, de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

3. Indien meerdere aanvragen op dezelfde dag worden ontvangen en door honorering van deze aanvragen het subsidieplafond wordt overschreden, bepaalt het lot welke aanvragen worden gehonoreerd.

4. Gedeputeerde staten beslissen binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag om subsidie.

Artikel 10

Subsidie wordt geweigerd indien:

a. naar het oordeel van gedeputeerde staten niet aannemelijk is dat de kredietunie binnen een jaar na de subsidieaanvraag tot kredietverlening kan overgaan;

b. de kredietunie al een krediet heeft verstrekt.

Artikel 11

1. Subsidie wordt verstrekt voor de volgende met de activiteit samenhangende kosten, die vanaf uiterlijk één jaar voorafgaande aan de subsidieaanvraag zijn gemaakt :

a. AFM-ontheffing;

b. notaris;

c. accountant;

d. aankoop en implementatie van een kredietuniesysteem;

e. marketing;

f. verzekering;

g. vergadering;

h. externe adviseurs, met een uurtarief tot maximaal € 125,- exclusief BTW.

2. Subsidie wordt niet verstrekt voor de loonkosten van de leden van de kredietunie MKB.

Artikel 12

De subsidie bedraagt 70 % van de subsidiabele kosten tot maximaal € 40.000,-.

Artikel 13

Aan de subsidieontvanger wordt de volgende verplichting opgelegd: het logo en de naam van de provincie op alle publiciteitsuitingen te plaatsen die betrekking hebben op de gesubsidieerde activiteit.

Artikel 14

1. Een aanvraag tot vaststelling wordt ingediend binnen 13 weken na voltooiing van de activiteit.

2. Gedeputeerde staten beslissen binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling van de subsidie.

Artikel 15

1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin zij wordt geplaatst.

2. Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2016.

3. Deze regeling wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling subsidie oprichting kredietunie MKB Noord-Holland 2015.

Haarlem, 27 januari 2015.

Gedeputeerde staten van Noord-Holland,

J.W. Remkes, voorzitter.

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.

Algemene toelichting op de Uitvoeringsregeling subsidie oprichting kredietunie MKB Noord-Holland 2015

Deze uitvoeringsregeling is bedoeld om bij te dragen aan de oplossing van de financieringsproblematiek van het MKB in Noord-Holland. Om het MKB naast bancaire financiering ook andere financieringsmogelijkheden aan te bieden zijn er diverse kredietunies in oprichting. Een kredietunie is van, voor en door ondernemers die daarbij zowel kredietgever als kredietnemer kunnen zijn. kredietunies vinden hun gezamenlijkheid in een specifieke branche of in regionale verbondenheid. Met deze subsidieregeling wil de provincie Noord-Holland de oprichting van deze kredietunies stimuleren.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 2

Gedeputeerde Staten willen kredietunies ondersteunen waarvan de leden uit Noord-Hollandse MKB’ers bestaan. Dit zal het geval zijn bij regio-georiënteerde kredietunies met een werkingsgebied binnen Noord-Holland. Regionale verbondenheid houdt zich echter niet strikt aan provinciegrenzen en het is denkbaar dat een kredietunie haar leden wil vinden uit een gebied dat deels buiten de Noord-Hollandse provinciegrens ligt. Voor zover de oppervlakte van het werkingsgebied voor minstens 80 % in Noord-Holland ligt, vallen ook die kredietunies onder deze uitvoeringsregeling.

Artikel 6, lid c, sub 8

Aanvrager dient aan te tonen dat er behoefte bestaat aan financiering van het MKB via een kredietunie. Bijvoorbeeld door de kredietbehoefte te onderbouwen en aan te geven welke ondernemers bereid zijn om lid te worden van de kredietunie.

Artikel 11

Bij de oprichting van een kredietunie wordt een groot deel van de inzet (vaak onbezoldigd) geleverd door de initiatiefnemers die veelal zelf over de benodigde expertise beschikken. In bepaalde gevallen kan het onvermijdelijk zijn dat toch externe adviseurs worden ingeschakeld. De kosten die hiermee samenhangen zijn wel subsidiabel, maar tot een maximum van € 125, – per uur. De eventuele hogere kosten dan dit maximum zijn niet subsidiabel en dient de aanvrager dus zelf te dragen. Deze subsidiemogelijkheid is nadrukkelijk niet bedoeld voor inhuur van de diensten van de initiatiefnemers van de kredietunie zelf.

Uitgegeven op 30 januari 2015.

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>