Wat is de status van het Ondernemersfonds?

De ondernemersfonds initiatiefgroep heeft eind januari een aanvullende rapportage aan het college van B&W verzonden. De gemeente toetst de rapportage nu en werkt het uit in een integraalplan.
Fase 1 is straks de bespreking van het fonds tijdens de Kadernota behandeling. Fase 2 is eind dit jaar het vastleggen van het Ondernemersfonds tijdens de begrotingsonderhandelingen.Ondernemersfonds[1]

Hoe gaat het verder?

Na groen licht zal de initiatiefgroep starten met het ‘ondernemersfonds klaar maken’ van de verenigingen en stichtingen. Dit betekent dat de gebiedsindeling wordt vastgesteld, en de daarbij behorende trekkingsgelden. In vele gebieden zijn er al verenigingen/stichtingen opgericht, maar in een aantal nog niet. Hierbij zal de initiatiefgroep ondersteuning bieden.


Wie zitten er in de initiatiefgroep en wat is hun rol?

De initiatiefgroep bestaat uit: Stichting Binnenstadmanagement Zaandam (SBZ), Stichting Parkmanagement Zaanstad (StiPaZa), Business Network Zaandelta, bedrijvenvereniging Noorderveld Molletjesveer (BVNM), Belangenvereniging Industriegebied Achtersluispolder (BIA), Zaans Ondernemers Netwerk (ZON).

De initiatiefgroep heeft als taak;

- In gesprek met besturen van de ondernemingsverenigingen/stichtingen en belanghebbende(n) en gemeente/politiek
- Oprichting verenigingen/stichtingen ondernemersfonds voorbereiden
- Ondersteuning bieden in het opstellen van een uitvoeringsagenda
- Oprichten van de organisatiestructuur
- Vastleggen Service Level Agreement (SLA) met de gemeente over de handhaving van het huidige serviceniveau voor het beheer van de openbare ruimte

Hoe ziet de organisatiestructuur eruit?

Na het voorbereidende werk wordt de organisatie verder ingevuld. Er wordt een beheersstichting in het leven geroepen. Deze stichting betaalt de rekeningen, zorgt voor administratieve verwerking, verantwoording en btw-verrekening. Daarnaast faciliteert en ondersteunt de stichting de trekkingsgebieden en is zij in staat verbanden in de stad te signaleren. Dit kan handig zijn als bijvoorbeeld twee gebieden met de aanschaf van verlichting of camerabeveiliging bezig zijn (kostenvoordelen). Als meerdere gebieden dezelfde ideeën en bestedingsvoorstellen indienen, dan is het Ondernemersfonds de link om die partijen met elkaar te verbinden.
De bestuursleden van de stichting werken op vrijwillige basis. Voor inhuur van administratieve ondersteuning (jaarrekening, BTW etc.) en fondsmanagers wordt er maximaal 3% gereserveerd.

Na het aanstellen van het Stichtingsbestuur zullen de initiatiefnemers een stap terug doen. Als de raad groen licht geeft zal bovenstaand proces van start gaan.

Rol van Adviesraad

Er komt een adviesraad, een adviesraad bestaat uit afgevaardigde van de besturen van de verenigingen/stichtingen van de trekkingsgebieden die gebruik maken van het fonds. Dus de leden van de adviesraad bestaan uit: bedrijfsleven, sport, zorg, cultuur en onderwijs.
De bijeenkomsten zijn doorgaans openbaar en daarmee ook geschikt om bijvoorbeeld het College van B en W, raadsleden en bijzondere gasten of sprekers uit te nodigen.

Voor wie is het ondernemersfonds?

Het Ondernemersfonds Zaanstad is er voor ondernemend Zaanstad. Iedereen die OZB niet-woningen betaalt, bijvoorbeeld winkels, kantoren, horeca, musea, welzijnsgebouwen, sportkantines en –velden, parkeergarages, scholen en universiteiten, ziekenhuizen, zwembaden, stadions en meer. Het gaat hierbij om zowel eigenaren als huurders.

Hoe zien de trekkingsgebieden eruit?

Zaanstad wordt verdeeld in verschillende trekkingsgebieden, uitgaande van de bestaande bedrijventerreinen en winkelgebieden. De overige gebieden zijn nog niet definitief vastgesteld. Elk gebied beschikt over zijn eigen extra opgebrachte OZB en mag zelf bepalen waar het geld aan wordt besteed. Per gebied is er één trekkingsgerechtigde die tevens het aanspreekpunt is en een voorstel kan indienen.

Over welke bedragen hebben we het?

De initiatiefnemers in Zaanstad rekenen met een OZB- verhoging van max. 70 euro per 100.000 euro WOZ-waarde van niet-woningen, te verdelen over huurder (45%) en eigenaren (55%). Dit bedrag is zo gekozen om enerzijds de last voor de ondernemer licht te houden, en anderzijds toch echt iets te kunnen ondernemen. Op deze wijze is een ondernemersfonds ter grootte van ongeveer 1,7 miljoen euro per jaar mogelijk. Hiervan wordt voor administratieve kosten 3% gereserveerd. Voor het stadsbrede fonds 12 %.

Aanvragen van trekkingsgelden?

De trekkingsgebieden bepalen zelf hun uitvoeringsagenda. De gebieden mogen dus zelf bepalen waaraan het geld wordt besteed zolang het in lijn is met het doel van het fonds. Wel is er per gebied maar één aanspreekpunt, de trekkingsgerechtigde/bestuur. Lokale bedrijven, verenigingen en organisaties werken dus per gebied samen in dit bestuur. Dit zorgt voor resultaat, betrokkenheid en levert een bijdrage aan de vestigingskwaliteit van de stad.

Per gebied kan de trekkingsgerechtigde een voorstel indienen. De stichting toetst deze aanvraag aan de procedurele afspraken en bij akkoord kan het voorstel worden uitgevoerd.

Alle initiatieven en aanvragen komen via de website binnen en worden ook getoond op de website. Per gebied wordt geadministreerd wat er besteed is en wat er over is aan budget.
Alle trekkingsgebieden kunnen inzicht krijgen in de projectadministratie. Tevens worden de jaarverslagen besproken tijdens de jaarvergaderingen en op de website gepubliceerd.

Het fonds wordt ingesteld voor een pilot periode van drie jaar. Daarna volgt een evaluatie. Zoals het er nu uitziet, zal dat dus eind 2019 zijn. In die evaluatie komt de toekomst van het stadsbrede stuk opnieuw aan de orde.

Waar kan het geld aan besteed worden?

De trekkingsgebieden of sectoren zijn geheel vrij in het kiezen van hun bestedingsdoelen. Het geld kan besteed worden aan basisvoorzieningen maar ook in overleg aan ambitieuze plannen;
* marketing van het gebied en goede publiciteit
* centrale inkoop/veiligheid (op bedrijventerreinen/sportvelden)
* centrummanagement en promotie & publiekscommunicatie
* duurzaamheid
* co-financiering van investeringen
* gezamenlijk georganiseerde sport/cultuur/zorg events
* de relatie van het onderwijs met de arbeidsmarkt

Het gemeentebrede gedeelte wordt ingezet voor overkoepelende ambities, zoals Toerisme en/of Onderwijs en Arbeidsmarkt.

Rol eigenaren en niet- leden?

Het Ondernemersfonds Zaanstad verwacht van alle betrokken partijen in een gebied dat zij open en transparant handelen. Dit zal dan ook onderdeel zijn van de toetsing van uw aanvraag. Alle ondernemers in Zaanstad, inclusief eigenaren, andere sectoren (onderwijs, dienstverlening, welzijn, cultuur, sport) en niet-leden moeten de gelegenheid en kans krijgen hun stem uit te oefenen over de besteding van het trekkingsrecht door middel van aansluiting bij de vereniging.

Partijen kunnen er voor kiezen zich niet aan te sluiten. Wel moeten zij op de hoogte zijn van het bestaan van uw vereniging als trekkingsgerechtigde in het gebied en lid kunnen worden of op een andere manier de gelegenheid krijgen om invloed uit te oefenen, bijvoorbeeld door te reageren op een bestedingsvoorstel
We denken dat de komst van een Ondernemersfonds Zaanstad een belangrijke bijdrage zal leveren aan het ondernemersklimaat in onze gemeente.
Ondernemers kunnen dan samen nog beter vorm geven aan collectieve promotie voor hun winkelgebied, aan schone en veilige bedrijventerreinen en aan een goede relatie met het onderwijs, sport, zorg en cultuur. Niet alleen door middel van projecten, maar ook door een betere organisatie van ondernemers en door sterkere netwerken. In de andere 30 gemeenten is het een succesvol initiatief.
Met de komst van een ondernemersfonds zal de organisatiegraad binnen Zaanstad flink omhoog gaan. Samen versterken we ondernemend Zaanstad!

Meer informatie: www.ondernemersfondszaanstad.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>